Control - kontrola dostępu


 ►SPOSOBY DYSTRYBUCJI OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie AutoCAD jest wysy?ane do klienta wedle jego preferencji. Czyli mo?liwy jest odbiór osobisty w siedzibie firmy, a tak?e za pomoc? kurierów DHL i Poczty Polskiej. Op?aty za przesy?ki odpowiadaj? aktualnym stawkom firm przewozowych.

Regulamin z?o?enia zamówienia:

 1. Realizacja zamówienia w ci?gu 48godzin. Czas realizacji zamówienia mo?e ulec zmianie ze wzgl?gu na wymagania jednej ze stron.
   
 2. Istnieje mo?liwo?? odst?pienia od zamówienia w chwili niemo?no?ci jego realizacji, bez ?adnych konsekwencji finansowych. Firma zobowi?zuje si? natychmiast powiadomi? o tym fakcie jak i o ewentualnym przed?u?eniu terminu realizacji  klienta.
   
 3. Zamawiaj?cy ma prawo zrezygnowa? z towaru w ci?gu dziesi?ciu dni, od dnia dostarczenia towaru. Zwracócony towar musi by? w stanie nienaruszonym i w oryginalnym opakowaniu
   
 4. Z?o?ene zamówienia po godzinie 14.00 s? realizowane nast?pnego dnia roboczego.
   
 5. Ewentualne kwestie sporne rozstrzygnie s?d, w którego okr?gu ma siedziba firmy.
   
 6.  Mo?na zamawia? towary pod warunkiem zaakceptowania powy?szego regulaminu. Z?o?enie zamówienia jest równoznaczne z jego akceptacj?.