Control - kontrola dostępu


 ►NAJNOWSZE OSI?GNI?CIA PROGRAMISTÓW FIRMY AutoCAD

 

AutoCad LT 2014 ju? jest!

Znana firma Autodesk wypuszcza na rynek najnowsz? wersj? programu AutoCad LT o symbolu 2014. Narz?dzie to dedykowane jest przede wszystkim projektantom i architektom pracuj?cym w otoczeniu ?rodowiska 2D. Producent w AutoCad LT 2014 zastosowa? doskona?e, nowe rozwi?zania, dzi?ki którym prace projektowe zdecydowanie nabior? tempa. Z najciekawszych nowinek nale?y wymieni? mapy na ?ywo, ?ród?a danych projektu oraz karty plików. Na uwag? zas?uguj? równie? ulepszony, inteligentny wiersz polece?, szyki skojarzone i po??czenie z us?ug? Autodesk 360, umo?liwiaj?ce korzystanie np. z chmury.

Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e zastosowanie map na ?ywo jest krokiem milowym na drodze szybkiego i efektywnego projektowania w 2D. Dzi?ki mapom i funkcji lokalizacji geograficznej istnieje mo?liwo?? ??czenia wirtualnych projektów z rzeczywistym otoczeniem. Trzeba przyzna?, ?e jest to ?wietne u?atwienie dla projektantów, in?ynierów i architektów.

AutoCad LT 2013 ju? dost?pny!

Zgodnie z doniesieniami magazynu Chip.pl AutoCAD LT 2013 jest juz dostepny. W nowej wersji wprowadzono takie rozwi?zania jak mo?liwo?? integracji z us?ugami opartymi na chmurze - mowa tu o Open On Mobile and Collaborate Now. Wprowadzono równiez nowy wydajniejszy format. Wi?cej informacji na Xnet.pl.

AutoCad LT 2013 ju? wkrótce!

Zgodnie z cyklicznym wydawnictwem programy AutoCAD LT juz nied?ugo mo?emy si? spodziwac wydania wersji AutoCAD LT 2013. Najnowsza wersja oprogramowania AutoCAD spodziewana jest w lipcu 2012. Jednak moze to nastapi? szybciej. Jak donosi znany dystrybutor oprogramowania Xnet.pl wydanie wersji 2013 mo?na si? spodziwa? ju? na prze?omie kwietnia/maja 2012 roku. Wi?cej informacji na Xnet.pl.

AutoCad LT 2012 ju? w sklepach!

Na pocz?tku maja pojawi? si? na rynku najnowszy produkt firmy Autodesk, czyli Auto Cad LT 2012. Jest to profesjonalne i rozbudowane narz?dzie wykorzystywane przy tworzeniu grafiki dwuwymiarowej. Od wielu lat cieszy si? uznaniem oraz popularno?ci? w?ród rzeszy profesjonalnych grafików, architektów oraz in?ynierów.

Co nowego w AutoCad LT 2012?
Najnowsza wersja AutoCada zapisuje rysunki w formacie DWG, co gwarantuje p?ynno?? komunikacji pomi?dzy wspó?pracownikami, dokonuj?cymi edycji stworzonego ju? projektu.

Inne udogodnienia to:
-ulepszona linia polece?,
-dostosowanie formatu DGW do urz?dze? mobilnych (Ipady, Smartfony itp.),
-przyspieszenie edycji ?uków i wymiarów,
-zgodno?? z systemem Windows 7.

Wraz z AutoCad LT 2012 wyszed? AutoCad Legacy, czyli aktualizacja do najnowszej wersji pakietu.


AutoCAD 2011

Mamy przyjemno?? poinformowa? Pa?stwa o najnowszej edycji oprogramowania AutoCAD 2011. Jako firma dystrybuujemy ten program zarówno w angielskiej i polskiej wersji j?zykowej.

CAD Raster LTX

narz?dzie wektorowo - rastrowe do skanowanych map i  rysunków

Biblioteki symboli

AutoSketch R9

oprogramowanie s?u??ce do prowadzenia prostej dokumentacji technicznej